Revision history of "Catalyst telepítése"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:37, 8 May 2013Bandi (Talk | contribs). . (2,109 bytes) (-47)
  • (cur | prev) 10:56, 7 April 2013Bandi (Talk | contribs). . (2,156 bytes) (+2,156). . (Created page with "Az '''AMD/ATI''' videokártyával rendelkezőknek választani kell az AMD saját drivere (catalyst) és a nyílt forráskódú (xf86-video-ati) driver között. Ez a cikk a AM...")